Algemene voorwaarden

Versie 20190107

Algemeen

Artikel 1. Over GoodUp en het Platform

1.1 GoodUp B.V. (hierna te noemen: GoodUp) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van het software platform (hierna te noemen: Platform) waar je online op een gemakkelijke en leuke manier je omgeving kunt mobiliseren om tijd, kennis of geld in te zamelen voor een project dat een positieve maatschappelijke bijdrage levert aan een buurt, dorp, stad, of land waarvoor tijd, kennis en geld nodig is om het voor elkaar te krijgen (hierna te noemen: Project). GoodUp is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 34295254, kantoorhoudende in Nederland te Amsterdam aan Mauritskade 63.

1.2 GoodUp ontwikkelt en onderhoudt het Platform voor een Platform Host (hierna te noemen: Platform Host). De Platform Host kan aanvullende voorwaarden stellen voor gebruik van het Platform. Bij strijdigheid tussen de door de Platform Host te stellen specifieke platform voorwaarden en deze algemene gebruikers voorwaarden prevaleren deze algemene gebruikers voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform, de contacten op en via het Platform en op alle diensten die via het Platform worden aangeboden en op alle overeenkomsten die worden aangegaan voor het gebruik van het Platform en de diensten. Wij raden iedereen die gebruik maakt van het Platform of van een van deze diensten aan, deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. We zullen de gebruikers van het Platform (hierna te noemen: Gebruiker) hiervan via het Platform en/of per e-mail op de hoogte stellen.

2.3 Indien één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.4 Mondelinge mededelingen, afspraken of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

2.5 Gebruikers stemmen er mee in zich te houden aan het beleid dat van toepassing is en te dien aanzien door GoodUp op enig moment wordt gehandhaafd.

Artikel 3. Verhouding tussen partijen

3.1 Op het moment dat een Gebruiker een bijdrage met zijn of haar tijd, kennis of geld doet aan een Project, komt een overeenkomst tot stand tussen deze Gebruiker en de Gebruiker die het betreffende Project heeft gestart en online gezet (hierna te noemen: Project Initiator), zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot donatie van een geldbedrag. GoodUp is geen partij bij deze overeenkomst, maar vertegenwoordigen de Project Initiator slechts bij het innen van de donaties aan zijn of haar Project.

3.2 GoodUp vertegenwoordigt de Project Initiator bij het innen van donaties. Om dit mogelijk te maken, verleent de Project Initiator hierdoor een volmacht aan GoodUp om in naam van de Project Initiator overeenkomsten aan te gaan met de Gebruikers die willen doneren aan het Project van de Project Initiator. Op het moment dat GoodUp de opgehaalde donaties heeft uitgekeerd aan de Project Initiator, komt deze volmacht te vervallen.

Account gebruiker

Artikel 4. Account Gebruiker

4.1 Een Gebruiker kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

4.2 Indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is, dient hij/zij 18 jaar of ouder te zijn.

4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk om verstrekte gegevens naar juistheid en waarheid in te vullen.

4.4 De Gebruiker is verantwoordelijk om het wachtwoord voor het account geheim te houden. Het is niet toegestaan anderen toegang te verlenen tot een account.

4.5 De Gebruiker kan op elk gewenst moment het account deactiveren vanuit zijn of haar profiel of door een email te versturen.

Project aanmelden

Artikel 5. Aanmelden Project

5.1 Een Project Initiator kan een Project aanmelden via een online project aanmeldformulier. De Project Initiator dient dit aanmeldformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen met een heldere, duidelijke, concrete en goed leesbare projectomschrijving.

5.2 De Platform Host beslist of een Project voldoet aan hun voorwaarden en of een Project online wordt geplaatst. Het staat de Platform Host te allen tijde vrij om een Project niet te accepteren. De Platform Host zal de Project Initiator daarvan op de hoogte stellen en haar besluit toelichten.

5.5 De Project Initiator draagt zorg voor een juist verloop van het Project. Een Project dient altijd in overeenstemming te zijn met Nederlands recht, met het recht van het land waar het Project wordt uitgevoerd en met alle overige op het Project van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5.6 Indien de Project Initiator zijn/haar verplichtingen en verantwoordelijkheden, in welke zin dan ook, naar de mening van de Platform Host en/of GoodUp niet nakomt, zal het Project niet online worden geplaatst of, indien het al online stond, worden gedeactiveerd. Als Project Initiator word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht, met een uitleg van redenen tot het besluit.

Donaties

Artikel 6. Donaties

6.1 Op een donatie aan een Project zijn de artikelen over “schenkingen” van toepassing, zoals beschreven in artikel 175 tot en met 188 van Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

6.2 Donaties worden met de door de Gebruiker opgegeven naam getoond op de online pagina van het Project. De Gebruiker kan ervoor kiezen om online als ‘anonieme donateur’ te worden getoond.

6.3 Als de Gebruiker een donatie (in geld) wil doen aan een bepaald Project, dan kiest de Gebruiker zelf het bedrag dat de Gebruiker wil doneren aan het Project. Het minimale bedrag is 5 euro.

6.4 Als Gebruiker kies je zelf welke van de aangeboden betaalmethodes je wilt gebruiken voor de donatie.

6.5 Het doen van een donatie is gratis en er zijn geen kosten aan verbonden.

6.6 Online betalingen (donaties) worden uitgevoerd door onze Payment Service Provider Partner, Stripe (www.stripe.com), die over al de daartoe wettelijke vereiste vergunningen en ontheffingen beschikt.

6.6 De Gebruiker kiest aan welk Project hij/zij een donatie wil doen. De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Indien de Gebruiker echter kan aantonen een fout te hebben gemaakt bij de keuze van het bedrag en/of het Project en dit binnen drie dagen per email aan GoodUp meldt, GoodUp er zorg voor dragen om de donatie terug te storten.

Project uitbetaling

Artikel 7. Uitbetaling

7.1 GoodUp streeft er naar om de ontvangen donaties voor een Project binnen 1 maand na afloop van een Project aan de Project Initiator van het desbetreffende Project uit te betalen, op het door die Project Initiator doorgegeven bankrekeningnummer. De Project Initiator is er zelf voor verantwoordelijk om de juiste bankgegevens door te geven. GoodUp zal maximaal twee keer proberen de Project Initiator uit te betalen. De eerste keer vergoedt GoodUp de bankkosten, maar bij de tweede keer dient de Project Initiator de bankkosten zelf te vergoeden.

7.2 Per Platform worden afspraken gemaakt over een eventuele service fee die over opgehaalde donaties wordt berekend. Deze service fee wordt onder meer gebruikt voor de online transactiekosten van de payment service provider en de betaalmethode, de bankkosten, de administratiekosten en de supportdesk. De hoogte van een service fee is te vinden op het Platform.

7.3 Het minimaal opgehaalde bedrag voor uitbetaling is Euro 20. Indien er niet meer dan Euro 20 wordt opgehaald, wordt het bedrag niet uitgekeerd maar door GoodUp ingehouden als service fee.

7.4 Als GoodUp vaststelt dat een Project Initiator het gedoneerde bedrag niet gebruikt op de wijze beschreven in het Project dan zal GoodUp zich naar redelijkheid inspannen om de Project Initiator het gedoneerde bedrag te laten restitueren. GoodUp is echter onder geen beding aansprakelijk wanneer de Project Initiator niet overgaat tot restitutie. Als de Project Initiator het gedoneerde bedrag niet terugbetaalt, dan behouden Gebruikers die een donatie hebben gedaan het recht om hun donaties zelf rechtstreeks terug te vorderen van de desbetreffende Project Initiator.

Intellectueel eigendom

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1 Het Platform is auteursrechtelijk beschermd. GoodUp is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die betrekking hebben op de Platform Host en de Projecten. Het is niet toegestaan de gegevens van het Platform te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.2 Als Gebruiker behoud je de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten die aan je toebehoren met betrekking tot de content die je via het Platform ter beschikking stelt. Onder content wordt verstaan alle teksten, gegevens, bestanden, documenten, plaatjes, video’s, materialen die je als Gebruiker op het Platform plaatst.

8.3 Als Gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor alle content die je plaatst op het Platform en eventuele fouten die er in zitten.

8.4 Een Gebruiker mag geen content op het Platform plaatsen die in strijd is met wet- of regelgeving. Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die een Gebruiker niet op het Platform mag plaatsen:

– content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
– content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;
– content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;
– content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
– content waarbij kettingbrieven, junk-mail of spam betrokken is;
– content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;
– content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoodUp, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramidespelen;
– content waarbij een foto of beeltenis, of ander persoonsgegeven is opgenomen van een andere persoon dan de Gebruiker, zonder diens toestemming.
– content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van derden partijen.

Aansprakelijkheid

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 GoodUp besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op het Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen wij echter niet voorkomen. Wij zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde, niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de door ons en onze Gebruikers aangeboden informatie op het Platform.

9.2 GoodUp besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan het goed functioneren van het Platform. GoodUp kan echter niet garanderen dat het Platform, de website en/of onze diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is/zijn. GoodUp is dan ook niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van het Platform, de website en/of van onze diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze kant.

9.3 De Platform Host doet een toelatingscheck of een Project voldoet aan de Platform voorwaarden en online mag. De inhoud en uitvoering van het Project en de Campagne valt echter volledig onder de verantwoordelijkheid van de Project Initiator zelf. De beslissing van een Gebruiker om een bijdrage te doen aan een Project in de vorm van tijd, kennis en / of geld valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf. GoodUp is, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van een Project. De Gebruiker vrijwaart GoodUp tegen elke vorm van schade voortvloeiend uit het gebruik van het Platform, de website en de diensten van GoodUp, het Project, en/of enige handeling van de desbetreffende Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

9.4 Indien GoodUp één of meer verplichtingen op basis van een overeenkomst met de Gebruiker niet nakomen en deze tekortkoming aan GoodUp kan worden toegerekend, zal de Gebruiker GoodUp eerst een redelijke termijn gunnen om dit te herstellen (voor zover mogelijk). Als GoodUp de termijn ongebruikt laat verstrijken of herstel al blijvend onmogelijk was, is GoodUp verplicht de Gebruiker de (directe) schade die de Gebruiker als gevolg daarvan lijdt te vergoeden.

9.5 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die GoodUp ten dienst staan, is GoodUp gerechtigd om de activiteiten verricht door Gebruikers te beperken of een account tijdelijk of blijvend te deactiveren in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Gebruiker:

– handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de aanvullende voorwaarden die gesteld worden door de Project Host;
– wij niet in staat zijn om enige gegevens die de Gebruiker verstrekt, te verifiëren of te identificeren;
– wij van mening zijn dat de handelingen van de Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan ons, zichzelf of aan andere Gebruikers kan toebrengen.

GoodUp zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

9.6 Een claim inzake verlies of schade dient binnen twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de schade kenbaar is geworden of redelijkerwijs had moeten worden bij de Gebruiker, gemeld te worden aan GoodUp, bij gebreke waarvan deze het recht om een claim in te dienen vervalt.

Geschillen en klachten

Artikel 10. Geschillen en klachten

10.1 Op de rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle eventueel uit deze rechtsbetrekkingen voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland.

10.2 Klachten kunnen per e-mail worden doorgegeven aan support@goodup.com onder vermelding van klacht in de titel. Binnen drie werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. We zullen ons vervolgens inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Privacy & Cookies

Artikel 11. Privacy & Cookies

11.1 In het kader van het Platform en de uitvoering van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens van de Gebruikers. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met ons Privacy Beleid, dat is te raadplegen op het Platform.

11.2 Op het Platform wordt gebruik gemaakt van alleen Functionele, Media & Social Media Cookies. Het gebruik van cookies wordt uitgevoerd in overeenstemming met ons Cookie Beleid, dat is te raadplegen op het Platform.